Värme- och värmeåtervinningssystem

Upp till 40% lägre energikostnader.
HybridFX är den första livscykelprodukten inom byggtekniksindustrin!

Frånluftsvärmepump för återvinning av energi

I äldre flerbostadshus med enkel ventilation, sugs frånluften in i frånluftskanalerna och blåses rakt ut i himlen. I detta fall, är frånluften vanligtvis 22–24 grader och 35–45% fastighetens värmeenergi ventileras ut här ifrån. Genom att installera en eller flera frånluftsvärmeåtervinningsenheter på fastigheten och utnyttja den energin, kan upp till 40% av den totala energin besparas. HybridFX utnyttjar frånluften med hjälp av en värmepump produceras både värme och varmvatten.

HybridFX systemet skall ses som en enda enhet, alla ingående komponenter kommunicerar med varandra. Det levereras en servicelösning, för att säkerställa projektets framgång, liksom de önskade energibesparingar. Högkvalitativa komponenter, ett heltäckande styrsystem och rapporteringsverktyg säkerställer låga livscykelkostnader. Fiksu systemet styr hela och anläggningen och kan fjärrstyras, dvs inte bara fjärrövervakas.

Spillvärme återvinns

I den äldre flerbostadshus, byggda före 1990 är vanligtvis enbart frånluftsventilation, det vill säga värmen i frånluften inte tas tillvara alls, utan ventileras rakt ut in i himlen. Att korrigering detta ”traditionella” sättet är problematisk, eftersom dessa fastigheter saknar tilluftskanalen. Att bygga någon form av kanalisation är svårt och ofta dyrt och en blir ett stort projekt. Dessutom är besparingar relativt små. Dessa faktorer innebär tillsammans, en mycket lång återbetalningstid av investeringarna kanske 40 år.
HybridFX är en totallösning för värmeåtervinning. Det finns ingen anledning att bygga tilluftkanaler, när värmen kan återvinns från luften som lämnar fastigheten. Med hjälp av batterier på taket och en eller flera värmepumpar överförs energin till värme och varmvatten.

Exempel:

Förutsättningar:

En fastighets byggdes 1978, 36 lägenheter i ett hyreshus med enkel ventilation. Frånluftsfläktar sköter ventilationen med den grundläggande kapacitet på 700 liter per sekund och vid full effekt vid 1400 liter per sekund, 21 grader är temperaturen i frånluften som går rakt upp i himlen. Fastigheten tar värme och varmvatten från en fjärrvärmecentral och dess konsumtion ska minskas.

Lösning:

Monterad HybridFX och återvinn värmen ur frånluften från hyreshuset. Med hjälp av frånluften värms batterierna på taket och värmepumpen återvinner energin som tillsammans med den nya fjärrvärme centralen blir ett komplett system för värme och varmvatten. Före installationen var temperaturen i avluften 21–23 grader efter installationen blir lufttemperaturen är nära noll. Värmeåtervinningsanläggningen ger en årlig besparing på 35–45% av det totala behovet för fastigheten. Installationen är en ‘smärtfri’ för hyresgästen och installationsarbetet tar inte lång tid och även under installationen påverkas inte inomhuskomfort i huset. Återbetalningstiden är vanligtvis mindre än 10 år, och på vissa platser till och med upp till 4–5 år. Dessutom minskas fastighetens koldioxidutsläpp, energieffektiviteten i fastighets ökar och fastighets får ett bättre E-talet. Värmesystemet är under ständig övervakning, vilket säkerställer låga livscykelkostnader.